• Lomma Hjärtmottagning

Välkommen!

Lomma Hjärtmottagning är en specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom eller misstanke därom.

Till oss kan alla vårdgivare remittera patienter för fullständig hjärtutredning såväl som uppföljning och behandlingsoptimering av konstaterad hjärtsjukdom, såsom:

 • kranskärlssjukdom
 • kärlkramp
 • hjärtsvikt
 • klaffsjukdom
 • förmaksflimmer och andra arytmier
 • högt blodtryck
 • höga blodfetter

Vi erbjuder även uppföljning efter slutenvård av patienter som behandlats för hjärtinfarkt eller genomgått hjärtingrepp, såsom PCI, CABG, ablation, TAVI m.fl.

Mottagningen är offentligt finansierad enligt nationella taxan genom samverkans avtal med Region Skåne.

gjarta
doctor, medical, medicine-563428.jpg

Undersökningar

På Lomma hjärtmottagning genomför vi ett flertal olika hjärtundersökningar:

 • Ultraljud av hjärtat (UKG)
 • Arbetsprov
 • 24 h blodtrycksmätning
 • 24-48 h Holter-EKG registrering

Kontakta oss


Fyll i kontaktformulären och ange även personnummer.

Du kan också mejla direkt till info@lommahjartmottagning.se eller via telefon 046 - 25 55 85.

Vid akuta besvär, kontakta 1177 alternativt SOS alarm på 112.

Läs mer om “GDPR” om hur vi hanterar dina uppgifter.

När du söker vård på Lomma Hjärtmottagning registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna erbjuda en god och säker vård.

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på andra vårdinstanser, sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser.

Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga. Lomma Hjärtmottagning kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.