Undersökningar

På Lomma Hjärtmottagning genomför vi ett flertal olika hjärtundersökningar:

 • Arbetsprov
 • Ultraljud av hjärtat (UKG)
 • 24 h blodtrycksmästning
 • 24-48 h Holter-EKG registrering

Vi har ett nära samarbete med fysiologiska laboratorier på sjukhus för följande diagnostiska undersökningar:

 • 7 dgrs Långtids-EKG registrering
 • Sömnregistreringar vid misstanke om nattliga andningsuppehåll
 • CT angio
 • MR hjärta
 • Myokardscintigrafi
medical, appointment, doctor-563427.jpg

Arbetsprov är en vanlig undersökningsmetod vid utredning av personer som har ansträngningsrelaterade besvär.

Undersökningen tillämpas också för medicinsk värdering av vissa yrkesgrupper som rökdykare (Brandmän) och vid arbete på hög höjd.

Syftet med arbetsprov är för att förtydliga ifall ansträngningsrelaterade besvär härrör från hjärtsjukdom, förträngningar i kranskärl.

Under arbetsprovet värderas och monitorers flertal faktorer:

 • Symtom
 • Ansträngningsgrad
 • Pulsutveckling
 • Blodtrycksreaktion
 • EKG reaktion

Ibland kan resultatet vara tvetydig, då går man vidare med andra utredningsmetoder på sjukhuset.

Förberedelser för arbetsprov

 1. Lämplig klädsel. Trängningskläder och träningsskor.
 2. Ingen stor måltid 1-2 tim före undersökningen
 3. Ingen rökning 1-2 tim före undersökningen.

Undersökningen består av olika faser.

 • Du kopplas upp för registrering av EKG samt blodtryck (BT).
 • EKG samt BT registreras kontinuerligt före, under och efter arbete.
 • Belastningen är i början väldigt lätt och stiger successivt genom beräknad kalkyl.
 • Du skall cykla tills du inte längre orkar.

Undersökningen tar totalt ca 20-30 min.

Förberedelser
Inga.

Hur går undersökningen till?
Du ligger i vänster framstupa sidoläge. Läkaren undersöker hjärtat med ultraljudsprob som man håller mot bröstkorgen. Undersökningen sker från olika infallsvinklar för att få ett så heltäckande bild av hjärtat som möjligt.

Hur lång tid tar undersökningen?
Undersökningen tar ca 20-30 minuter och du får resultatet direkt i anslutning till undersökningen.

Vad är det man kan se ?

 • Hjärtats pumpförmåga
 • Hjärtmuskel tjocklek
 • Hjärtstorlek
 • Eventuella klafförkakning
 • Eventuella klaffläckage

Eventuella kranskärlsförträngningar går inte att bedöma på denna undersökning.

Förhöjd blodtryck (hypertoni) är viktigt att diagnostisera och behandla för att förebygga följdsjukdomar såsom hjärtsvikt, förmaksflimmer och kranskärlssjukdom.

Hypertoni kan vara svårt att diagnostisera i tidigt skede då oftast kan man gå med förhöjd blodtryck utan några symtom. Inför besöket genomgår alla ett blodtryckskontroll för screening.

Vid förhöjda värden upprepas kontrollen vid två senare tillfällen efterföljande eventuell initiering av behandling. Alternativt kan man genomföra 24 h blodtrycksmätning. Detta är ett mer precis kartläggning av blodtrycket, inklusive den nattliga blodtrycket, som annars är svår att kontrollera.

Då undersökningen genomförs i hemmet kan eventuell stress i samband med mottagningsbesök, s.k. "vita-rocken-syndrom" undvikas.

24-timmars blodtrycksmätning är också ett bra sätt att evaluera insatt behandling mot förhöjd blodtryck.

Förberedelser

Inga.

På mottagningen kopplas blodtrycksmatcheten upp runt armen och apparaten bär du i en liten påse runt halsen alt runt midjan. Apparaten mäter automatiskt blodtrycket med jämna mellanrum, vanligen var 30 minuter dagtid och 1 gång i timmen nattetid efter kl 22:00.

Apparaten återlämnas nästföljande dag och resultatet analyseras. Du kommer få resultat av läkaren i samband med återlämning alternativt i senare skede. I samband med detta initieras även behandling vid behov.

Holter-EKG är en påkopplad apparat som registrerar hjärtats elektriska aktivitet under ett dygn eller längre. Detta för att påvisa misstänkt hjärtrytmstörning som skulle förklara upplevda symtom, t.ex. hjärtklappning eller svimningsattacker eller svimningskänsla.

Vid dagliga symtom så kan 24 h registrering vara tillräcklig för att upptäcka eventuella hjärtrytmrubbningar. Vid mer sällan symtom kan undersökningen behöva förlängas till 48 h alternativt upprepas.

7-dygns registrering finns  möjlighet som  kan utföras på sjukhus.

Om det är svårt att upptäcka med dessa undersökningar så är det av stor vikt att du söker akutmottagning eller närmaste läkarmottagning vid ihållande hjärtklappning för registrering av EKG under pågående rytmstörning.

Utförande:

Du kallas till mottagningen för uppkoppling av Holter -EKG apparat.

EKG-elektroder kopplas till en registreringsdosa. Dessa klistras på 10 bestämda områden på bröstkorgen. Dosan bär du med dig i en upphängd påse kring halsen.

På apparaten finns en blå knapp som du ska trycka i samband med symtom. Då skall även klockslag och beskrivning på symtom fyllas i en liten dagbok som du får med dig. I den dagboken ska även fysisk aktivitet registreras.

Resultat:

Analysen av Holter-EKG kan ta några dagar.

Hjärtläkaren kommer meddela dig om resultat på undersökningen och förslag på behandling vid behandlingskrävande hjärtrytmrubbning. Ett svar skickas även till din PAL på vårdcentralen för kännedom och behandlingsrekommendation.

 

 

Kontakta oss


Fyll i kontaktformulären och ange även personnummer.

Du kan också mejla direkt till info@lommahjartmottagning.se eller via telefon 046-25 55 85.

Vid akuta besvär, kontakta 1177 alternativt SOS alarm på 112.

Läs mer om “GDPR” om hur vi hanterar dina uppgifter.

När du söker vård på Lomma Hjärtmottagning registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna erbjuda en god och säker vård.

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på andra vårdinstanser, sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser.

Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga. Lomma Hjärtmottagning kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.